Finnish (Suomi)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Säädöstausta

ENPI-ohjelmia toteutetaan ENPI-asetuksen, strategia-asiakirjan ja ENPI-toimeenpanoasetuksen perusteella. Näiden lisäksi Suomessa on kansallinen lainsäädäntö ulkorajaohjelmien hallinnointiin.

ENPI-asetus (Asetus eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EY) 1638/2006)

Strategia-asiakirja asettaa strategiset puitteet EU:n ulkorajayhteistyölle

ENPI-toimeenpanoasetus (Asetus eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/2006 puitteissa rahoitettavien rajat ylittävien yhteistyöohjelmien täytäntöönpanosäännöistä (EY) 951/2007)

Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta

Lailla ulkorajayhteistyön hallinnosta pannaan täytäntöön Euroopan yhteisön antamat eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevat säännökset. Laissa huomioidaan säännökset yhteisön ulkorajoilla toteutettavien yhteisten toimintaohjelmien valmistelusta, hallinnoinnista, seurannasta, valvonnasta ja tarkastuksesta. Säännökset vastaavat käytännössä pitkälti rakennerahastolain Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmien vastaavia säännöksiä.